Skip to content

Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Jedlicze

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu - należny przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284),
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jedlicze;
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Jedlicze;
5) cmentarzu, cmentarzach - należy przez to rozumieć cmentarze komunalne na terenie Gminy Jedlicze;
6) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Jedlicze;
7) nagrobku - należy przez to rozumieć płytę nagrobkową z kamienia naturalnego lub sztucznego, ułożoną na grobie;
8) miejscu grzebalnym - należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
9) grobie ziemnym - należy przez to rozumieć dół w ziemi o wymiarach określonych w rozporządzeniu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;
10) grobie murowanym - należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane lub betonowe do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę a nad trumną zakłada się sklepienie;
11) grobie rodzinnym - należy przez to rozumieć grób do poziomu gruntu lub powyżej, przeznaczony do składania, dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn o minimalnych wymiarach określonych w rozporządzeniu;
12) miejscu rezerwowym - należy przez to rozumieć miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty;
13) mogile zbiorowej - należy przez to rozumieć grób, w którym dokonywano zbiorowego pochówku szczątków ludzkich;
14) mogile symbolicznej - należy przez to rozumieć grób bez pochowanych szczątków, upamiętniających osobę zmarłą;
15) założycielu grobu - należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza uiściła opłatę za miejsce grzebalne;
16) dysponencie grobu - należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o obowiązujące przepisy prawna;
17) cenniku - należy przez to rozumieć Cennik opłat cmentarnych;
18) Zarządcy - należy przez to rozumieć podmiot zarządzający cmentarzem komunalnym.


§ 2

1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Jedlicze, dalej zwane "cmentarzami" stanowią własność Gminy Jedlicze.
2. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Jedlicze zlokalizowane są w:
1) Jedliczu,
2) Potoku.

§ 3

1. Cmentarze służą do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.
2. Na cmentarzach można pochować każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.
3. Zadania i uprawnienia Gminy w zakresie zarządzania cmentarzami wykonuje Burmistrz, przy czym czynności zarządu można powierzyć, na mocy stosownej umowy, zarządcy.
4. W sprawach związanych z prawami do grobu, zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarzy, zarządca przyjmuje zainteresowanych zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na cmentarzu.
5. Nadzór nad działalnością zarządcy sprawuje Burmistrz.
6. Wnioski i skargi na zarządcę należy kierować do Burmistrza.
7. Dane zarządcy (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania, godziny pełnienia dyżurów) winny być umieszczone na tablicy ogłoszeń każdego cmentarza.

Rozdział 2
Ogólne zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

§ 4

Zasady funkcjonowania cmentarzy komunalnych, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz realizacji prawa do pochowania regulują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 5

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca oraz szacunku należnego zmarłym.
2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji Zarządcy umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na cmentarzach.

§ 6

1. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
2. W przypadku grobu stanowiącego pamiątkę historyczną obowiązuje bezwzględny zakaz użycia grobu do ponownego chowania.

§ 7

1. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego m.in. miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody.
2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed zniszczeniem.
4. Groby i inne miejsca pochówku winny być oznaczone tabliczką nagrobną z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.
5. Na cmentarzach komunalnych urządza się:
1) groby ziemne pojedyncze lub podwójne (w pionie),
2) groby murowany pojedyncze lub podwójne (w pionie),
3) groby ziemne lub murowane rodzinne,
4) groby ziemne lub murowane dziecięce i zabudowane nagrobkiem,
5) grobowce lub katakumby nadziemne.

Rozdział 3
Szczegółowe zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

§ 8

1. Wjazd na teren cmentarzy dozwolony jest dla pojazdów po uprzednim zgłoszeniu zarządcy.
2. Bramy wjazdowe na teren cmentarzy otwierane są przez zarządcę.
3. Wyjazd z terenu cmentarza musi nastąpić w czasie uzgodnionym z zarządcą.
4. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do przyjętej przez zarządcę cmentarza organizacji ruchu.
5. Furtki otwarte są przez całą dobę.

§ 9

1. Sadzenie drzew i krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od Zarządcy.
2. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania na koszt dysponenta grobu.

§ 10

1. Cmentarze wyposażone są w sieć wodociągową, zasilaną z instalacji i ujęcia czerpalne - studnie kopane.
2. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0º C. i włączana jest na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.
3. Woda ze studni kopanych zlokalizowanych na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

§ 11

1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się codziennie w godzinach od godz. 8.00 - 20.00.
2. Udostępnianie cmentarza do pogrzebu wymaga zgody Zarządcy i uiszczenia opłaty za wykup miejsca pod grób.
3. Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac w sąsiedztwie odbywającego się pogrzebu.

§ 12

1. Gmina ani Zarządca nie odpowiadają za szkody na grobach, w tym elementów architektonicznych, o których mowa w § 21, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, kradzieży, ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
2. Ubezpieczenie grobów w tym elementów architektonicznych, o których mowa w § 21 od kradzieży, dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne (w tym za zniszczenia powstałe na skutek złamania gałęzi, drzew lub powalenie się drzewa na miejsce pochówku) należy do założyciela grobu lub dysponenta grobu.
3. Osoby dotknięte czynami przestępczymi, kradzieży lub ataków wandalizmu zobowiązane są do zgłaszania tych zdarzeń Zarządcy i Policji.

§ 13

1. Rezerwacja miejsca pod grób "za życia" jest możliwy tylko w uzasadnionym przypadku za zgodą Burmistrza na pisemny wniosek zainteresowanego.
2. Osoba o której mowa w ust. 1, która otrzymała rezerwacje obowiązana jest spełnić zapisy określone w § 31.

§ 14

Zarządca dąży do optymalnego usytuowania grobu nie powodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.

§ 15

1. Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo-cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny) wymaga zgody zarządcy.
2. Utwardzenie należy dostosować do grobu sąsiedniego, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających cmentarz.
3. Utwardzanie gruntu wokoło grobów należy wykonać w sposób umożliwiający naturalny spływ wód opadowych.
4. Poprzez utwardzenie nie nabywa się prawa do utwardzonego terenu.

§ 16

Usytuowanie grobu w pobliżu drzewa, nie jest podstawą do wycięcia drzewa.

§ 17

Wymiary grobów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284).

§ 18

1. W przypadku samowolnego zamontowania jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów (np. ławek, płotów itp.) zarządca ma prawo domagać się ich demontażu w ustalonym terminie na koszt dysponenta.
2. Zdemontowane elementy zdeponowane przez zarządcę mogą być odebrane przez osobę, która udokumentuje swoje prawo do rzeczy oraz uiści należność celem pokrycia kosztu demontażu.
3. Zarządca przechowuje zdemontowane elementy przez okres 6 miesięcy od dnia demontażu. Po tym okresie przedmioty nieodebrane uważać się będzie za porzucone w zamiarze wyzbycia się własności.

Rozdział 4
Zasady utrzymania porządku i czystości

§ 19

1. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy.
2. Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów i miejsc rezerwowych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza są zobowiązane:
1) utrzymywać groby i miejsca rezerwowe wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,
2) oznakować groby oraz miejsca rezerwowe w sposób ustalony przez Zarządcę i na zasadach z nim uzgodnionych, oraz zgodnie z warunkami zezwolenia,
3) uzgodnić wszelkie prace o charakterze budowlanym z Zarządcą, a w przypadku prac na grobach objętych ochroną konserwatorską uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
4) informować Zarządcę o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach oraz zachowaniach niezgodnych z regulaminem.

§ 20

1. Odpady zielone w tym m.in. przekwitłe kwiaty, uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją grobów, mogił, należy składać do przeznaczonych na ten cel pojemników.
2. Zabrania się składania w pojemnikach, o których mowa w ust. 1, resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych oraz innych odpadów spoza terenu cmentarza.

§ 21

Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych tj. nagrobków, płyt, ławek itp. może nastąpić po uzyskaniu pisemnego zezwolenia u Zarządcy.

§ 22

Na terenie cmentarzy bezwzględnie zakazuje się:
1) zakłócania ciszy i porządku,
2) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
3) palenia wyrobów tytoniowych,
4) żebractwa,
5) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
6) jazdy pojazdami mechanicznymi jednośladowymi i innym sprzętem sportowo - rekreacyjnym,
7) dewastowania pomników i grobów w tym elementów architektonicznych, o których mowa w § 21, oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury cmentarza,
8) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobkowych przekraczających granice powierzchni grobu,
9) ustawiania ławeczek przy grobach bez zgody od Zarządcy,
10) niszczenia zieleni,
11) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika,
12) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, wysypywania odpadów poza miejscami wyznaczonymi,
13) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami,
14) usuwania drzew i krzewów, zbierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion,
15) zbierania kwiatów lub zniczy z grobów których nie jest się dysponentem,
16) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,
17) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych oraz ziemi, wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych,
18) niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych, nagrobków, niszczenia elementów wystroju.

§ 23

Na terenie cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:
1) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych,
2) przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych i ekshumacji,
3) ustawiania ławek i płotów,
4) umieszczania reklam i ogłoszeń,
5) prowadzenia działalności handlowej
6) wjazdu i poruszania się po alejkach cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi,
7) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi.

Rozdział 5
Obowiązki Zarządcy cmentarza - prowadzenie spraw formalno – organizacyjnych

§ 24

1. Załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w siedzibie Zarządcy w dniach i godzinach urzędowania.
2. Obowiązki Zarządcy szczegółowo określa umowa na zarządzanie cmentarzami zawarta z Gminą.

§ 25

1. Zarządca prowadzi księgi cmentarne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.).
2. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualniania swoich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Zarządca zobowiązany jest udzielać niezbędnych informacji o położeniu (lokalizacji) grobów i innych miejsc pochówku na cmentarzu.
4. Zarządca nie ma obowiązku powiadamiania dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia opłaty za grób.
5. Do Zarządcy nie należy rozstrzyganie sporu, kto powinien być pochowany w danym grobie.

§ 26

Do zakresu działań Zarządcy należą:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu,
2) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarza,
3) nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na terenie cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) dbanie o utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym cmentarza i obiektów znajdujących się na jego terenie, w tym zabytkowej kaplicy cmentarnej i Domu Przedpogrzebowego - zgodnie z zawartą umową,
5) wykonanie innych czynności określonych przepisami prawa oraz czynności zleconych przez Gminę na podstawie umowy o zarządzaniu cmentarzem,
6) czuwanie nad zachowaniem spokoju i porządku na terenie cmentarzy,
7) stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,
8) zgłaszanie Gminie wszelkich koniecznych do wykonania prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy.

§ 27

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana wyłącznie na podstawie art. 15 ustawy.

Rozdział 6
Zasady dysponowania prawem do miejsca pod pochówek

§ 28

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w art.10 ustawy.
2. Osoby te mogą wykonywać swoje uprawnienia we wskazanej w art. 10 ustawy kolejności, chyba, że osoba której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze, przedstawi prawomocne orzeczenie sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.
3. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
4. Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba, która to prawo opłaciła na terenie cmentarzy komunalnych.
5. Troska o przedłużenie opłaty za grób należy do dysponenta grobu.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 dysponentem nowo wybudowanego grobu przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę za miejsce.
7. Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w ust. 6 osoby zmarłej o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decydują osoby wymienione w ust. 1 z uwzględnieniem reguł i kolejności zawartych w ust. 2.
8. Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby nie będącej członkiem rodziny. Zgoda musi być potwierdzona na piśmie u Zarządcy lub z notarialnym poświadczeniem podpisu.
9. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
10. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

§ 29

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualne zezwolenie na jego użytkowanie.
2. Uprawnienie do grobu upływa z chwilą powstania prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie.

§ 30

1. Osoba o której mowa w § 13 ust. 1 obowiązana jest do uiszczenia opłaty określonej za wykup miejsca zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
2. Prolongata opłaty miejsca rezerwowego musi nastąpić najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia.
3. Po terminie wyznaczonym w ust. 2 miejscem rezerwowym dysponuje Gmina bez prawa do roszczeń odszkodowawczych.
4. Osoba, która otrzymała miejsce rezerwowe zobowiązana jest wybudować nagrobek w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia prawa do miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Gminy bez prawa do roszczeń odszkodowawczych.

§ 31

1. Miejsca rezerwowe nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek obrotu.
2. Zmiana dysponenta miejsca, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Burmistrza.
3. Zarządca odnotowuję zmianę w księgach cmentarnych.

Rozdział 7
Zasady świadczenia usług na cmentarzach

§ 32

1. Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzach komunalnych mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym), ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawcy mają obowiązek okazania Zarządcy aktualnych dokumentów rejestrowych, polisy OC, o których mowa w ust. 1 oraz złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac (alternatywnie wniosek składa dysponent grobu).
3. Usługi remontowo-budowlane mogą być wykonywane na cmentarzach komunalnych w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00, a w soboty od godz. 8.00 - 13.00 po wcześniejszym wniesieniu kaucji i uzyskaniu od Zarządcy pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.
4. W uzasadnionych przypadkach usługi remontowo-budowlane mogą być wykonywane w godzinach innych niż określone w ust. 3, po uzyskaniu zgody Zarządcy.
5. Zarządca ma obowiązek ustalenia czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.
6. Zarządca ma prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę usług, ani za pracowników innych podmiotów prowadzących roboty na cmentarzu.

§ 33

1. Zarządca ma prawo do kontroli robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu.
2. Zarządca upoważniony jest do kontroli pojazdów i osób wykonujących prace na terenie cmentarzy oraz przywożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu, celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarzy ruchomości.
3. Zarządca ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie obowiązków i zakazów oraz innych regulacji porządkowych obowiązujących na cmentarzach.
4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
5. Wykonawca usług na żądanie Zarządcy lub upoważnionego pracownika Zarządcy obowiązany jest okazać zezwolenie na wykonanie robót.

§ 34

1. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych wydawane jest dysponentowi lub podmiotowi gospodarczemu na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.
2. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na określony grób.
3. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.
4. Zarządca wydając zezwolenie bierze pod uwagę terminarz ceremonii na danym cmentarzu, roboty innych wykonawców, zadania administracji cmentarza itp.
5. W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii.

§ 35

1. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na grobach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.
2. Podstawą wydania zezwolenia na remont grobu murowanego, w którym trumny między sobą nie są przedzielone, w szczególności gdy w czasie remontu następuje otwarcie grobu, jest otrzymanie zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie na ekshumację oraz wykonanie przez wykonawcę usługi przedzielenia znajdujących się tam trumien zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r., Nr 48, poz. 284).

§ 36

1. Wykonawcy prac na terenie cmentarzy zobowiązani są:
1) zgłosić Zarządcy przystąpienie do prac i ich zakończenie. Wywiązanie się z tego obowiązku jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarza,
2) nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają,
3) doprowadzić teren przyległy do stanu pierwotnego i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac,
4) nie wykraczać poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi,
5) składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach),
6) przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach (kastrach) lub urządzeniach do tego przeznaczonych,
7) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i bhp,
8) zgłaszać zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót Zarządcy przed przystąpieniem do robót.
2. Wykonawcom prac na terenie cmentarzy zabrania się:
1) zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu, przygotowania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych,
2) wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarko - budowlanych do koszy i pojemników rozstawionych na cmentarzach. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz z grobu jest odpadem i zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21 z późn. zm.) wykonawca ma obowiązek wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 37

Do odpowiedzialności za naruszenie postanowień regulaminu stosuje się ustawę z dnia 20 maja 1971r Kodeks wykroczeń (Dz. U z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. z 2013r., poz. 395 z późn. zm.).

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Regulamin korzystania z Domu Przedpogrzebowego w Jedliczu

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Dom Przedpogrzebowy wraz z znajdującą się w nim chłodnią położony w Jedliczu stanowi własność Gminy Jedlicze.

§ 2

Domem Przedpogrzebowym zarządza Zarządca wyłoniony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Gminę Jedlicze zwanym dalej „zarządcą”.

§ 3

Korzystanie z Domu Przedpogrzebowego oraz chłodni jest odpłatne. Opłatę pobiera zarządca zgodnie z cennikiem.

§ 4

Dom Przedpogrzebowy może być udostępniany również w przypadku, gdy pogrzeb będzie mieć miejsce na innym cmentarzu.

§ 5

1. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada zarządca. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.

2. Na zarządcy ciąży również obowiązek postępowania zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi postępowania ze zwłokami.

§ 6

Drzwi zewnętrzne należy zamykać w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami, owadami i wysoką temperaturą.

§ 7

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu Przedpogrzebowego sprawują odpowiednie referaty Urzędu Gminy w Jedliczu, przy ul. Rynek 6.

 

Rozdział II

 

Korzystanie z pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego.

 

§ 8

Dom Przedpogrzebowy służy do przechowywania zwłok i wykonywania ceremonii pogrzebowych. Jest miejscem ciszy i powagi.

§ 9

1. Prawo przechowywania zwłok ludzkich w Domu Przedpogrzebowym ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(-ka),

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Ponadto prawo przechowywania zwłok ludzkich w Domu Przedpogrzebowym przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

§ 10

W skład Domu Przedpogrzebowego wchodzi sala ceremonialna. Sala ceremonialna udostępniana jest na życzenie osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz dla osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej na godzinę przez pogrzebem.

 

§ 11

Dom Przedpogrzebowy czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 a w soboty w godzinach od 7:00 do 11:00. Poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

§ 12

Dom Przedpogrzebowy przyjmuje i organizuje pochówki osób bez względu na ich wyznanie.

§ 13

Na godzinę przed planowaną uroczystością pracownicy zarządcy wystawiają trumnę z ciałem.

§ 14

W Domu Przedpogrzebowym możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej przez rodzinę i osoby bliskie oraz położenia przy trumnie wieńców i kwiatów.

§ 15

Nie zezwala się na przechowywanie w Domu Przedpogrzebowym zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

§ 16

Za przedmioty prywatne użyte do dekoracji lub obrządku pogrzebowego zarządca Domu Przedpogrzebowego nie ponosi odpowiedzialności.

 

Rozdział III

 

Korzystanie z chłodni

 

§ 17

Chłodnia przyjmuje do przechowywania ciała osób zmarłych przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 15 .

§ 18

Ciała do chłodni przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 przez pracownika zarządcy Domu Przedpogrzebowego, w pozostałe dni i po godzinach przez osoby upoważnione przez zarządcę.

§ 19

Dokumentem uprawnionym do przyjęcia ciała osoby zmarłej do chłodni jest karta zgonu wydana przez lekarza. W przypadku gdy przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.

§ 20

Do chłodni przyjmowane są osoby zmarłe w szpitalu jak i poza szpitalem.

§ 21

Przechowywanie ciała osoby zmarłej odbywa się z reguły do 48 godzin, a w sytuacjach szczególnych dopuszcza się dłuższe przechowywanie.

§ 22

Wydawanie ciała osoby zmarłej osobom uprawnionym do ich pochowania odbywa się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 a w soboty w godzinach od 7:00 do 11:00, poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

§ 23

Zarządca Domu Przedpogrzebowego nie ponosi odpowiedzialności za osoby prowadzące usługi pogrzebowe.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).